Missie en Visie Thuiszorg

Alliance Zorg B.V. is een kleine vertrouwde thuiszorgorganisatie werkzaam binnen de gemeente Nissewaard, de deelgemeenten Rozenburg, Hoogvliet en Rotterdam Zuid. Alliance Zorg B.V. levert persoonlijke verzorging en verpleging (wijkverpleegkundige thuiszorg) in de thuissituatie met een team van betrokken verzorgende en verpleegkundige zorgverleners.

De voornaamste doelstelling van Alliance Zorg is onze cliënten met ondersteuning van zijn of haar familie en mantelzorgers zo lang als mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te laten wonen en continue naar oplossingen te zoeken om dit te kunnen realiseren.

Onze zorgverlening is eenvoudig en kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is.

Binnen onze zorgverlening streven wij zoveel als mogelijk is naar eigen regie en zelfredzaamheid maar tegelijkertijd dragen wij er zorg voor dat onze cliënten het gevoel hebben er niet alleen voor te staan: wij bieden zorg, ondersteuning, begeleiding en advisering op maat, aangepast aan de wensen en behoeften van u als cliënt op basis van de door de wijkverpleegkundige gestelde indicatie.

Wij schakelen als het nodig is ook andere disciplines in of zorgen voor de juiste maatregelen of hulpmiddelen: Samen staan we sterker dan alleen!

Alliance Zorg is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor haar cliënten: tijdens kantoortijd voor alle voorkomende vragen, na kantoortijd voor spoedvragen.

Missie en Visie

De missie van Alliance Zorg is in grote mate gebaseerd op het recht van ieder individu op een veilige, zorgzame thuisomgeving met zoveel als mogelijk is eigen regie.

Alliance Zorg stelt om die reden de mens in zijn/haar omgeving centraal, bespreekt de zorgvraag en ondersteuningsbehoeften en past deze aan op de wensen en verwachtingen van de cliënt: cliënt gerichte zorg. U als cliënt krijgt bij Alliance Zorg een bepalende rol in het zorgproces. Welke zorg en ondersteuning vindt u belangrijk? Wat is uw dagritme en hoe kunnen wij hierop aansluiten? Op welke manier kunnen familie en/of mantelzorgers bijdragen aan kwaliteit van leven? U bepaalt dus in belangrijke mate de inhoud van onze zorg- en dienstverlening.

De naam Alliance Zorg en ons logo komen voort uit onze missie en kernwaarden: We doen het samen met aandacht voor de cliënt en diens omgeving op basis van een wederzijds vertrouwen.

Wij hebben vanzelfsprekend respect voor de verschillende normen, waarden, culturen en religies en willen dat een cliënt bij ons het gevoel heeft er niet alleen voor te staan.

Onze visie sluit aan bij onze missie.

Iedereen met een zorg of ondersteuningsvraag heeft recht op deze zorg binnen de eigen thuissituatie. Wij willen gebruik maken van alle mogelijkheden dit te realiseren in overleg met u en uw naasten. Onze wens is een thuiszorgorganisatie te zijn en te blijven met korte communicatielijnen en persoonlijk contact, met zowel onze cliënten als onze zorgverleners.